home  •  Sitemap  •  Contact  •  Disclaimer  •  Inloggen   •     Zoeken

Pantarijn is een regionale scholengemeenschap en biedt onderwijs aan over de volle breedte; gymnasium, atheneum, havo, alle leerwegen van het vmbo (mavo, kader- en basisberoepsgerichte leerweg) en praktijkonderwijs. Op verschillende locaties in Wageningen, Rhenen en Kesteren ontvangen in totaal ongeveer 2500 leerlingen onderwijs. Elke locatie richt zich op een eigen doelgroep en neemt een unieke plaats in binnen de brede scholengemeenschap. De kleinschaligheid blijft zo behouden en alle leerlingen worden gekend. Daarbij wordt de samenhang tussen de verschillende locaties niet uit het oog verloren, waardoor er goede doorstroommogelijkheden zijn.

In onze openbare scholengemeenschap staat een actieve opstelling in de ontmoeting van mensen met diverse levensbeschouwelijke opvattingen centraal. Ons onderwijs is doordrongen van respect en verdraagzaamheid ten opzichte van de verschillende overtuigingen. Pantarijn is meer dan een school waar leerlingen hun diploma kunnen halen. Het is een ontmoetingsplaats met veel mogelijkheden voor initiatieven van leerlingen, ouders, docenten en overige medewerkers. Pantarijn is een school, waar zowel leerlingen als medewerkers hun talenten kunnen ontdekken en ontplooien; Pantarijn, ontdek(t) je talent!


Per 1-12-2014 heeft Pantarijn voor de locatie VMBO de vacature:
Docent Engels, 0,6 fte, 2e graads, onderbouw + bovenbouw, tijdelijk ivm vervanging wegens zwangerschapsverlof.


Per 15-2-2015 heeft Pantarijn voor de loatie VMBO de vacature:
Docent Nederlands, 0,8 fte, 2e graads, onderbouw + bovenbouw.
Het liefst iemand die ervaring heeft met examenkandidaten, tijdelijk ivm vervanging wegens zwangerschapsverlof.
 

Informatie & sollicitatie:
Voor informatie kunt u contact opnemen met mevr. Els Bakers, locatiedirecteur VMBO & Pro: ebakers@pantarijn.nl, tel. 0317-466599.
Uw sollicitatie kunt u mailen naar afd. PZ t.a.v. mevr. Nathalia Papilaja: npapilaja@pantarijn.nl

________________________________________________________________________________________________________

PANTARIJN ZOEKT LEDEN VOOR DE KLACHTEN- BEZWAREN- EN BEROEPSCOMMISSIE


In het kader van de (wettelijk voorgeschreven) klachtenregeling kent Pantarijn een klachtencommissie.

De commissie fungeert tevens als bezwarencommissie en als beroepscommissie examens.

De leden van de commissie worden benoemd door het bevoegd gezag van RSG Pantarijn, na instemming van de Medezeggenschapsraad. De commissie opereert geheel onafhankelijk.

De werkwijze van de commissie is vastgelegd in het Reglement klachten- bezwaren- en beroepscommissie RSG Pantarijn.

De commissie geeft het bevoegd gezag advies inzake de afhandeling van klachten over gedragingen en beslissingen van medewerkers van Pantarijn en de afhandeling van bezwaarschriften tegen besluiten van het bevoegd gezag.Daarnaast neemt de commissie een beslissing over aangetekende beroepen tegen besluiten van de eindexamencommissies op de locaties.

De commissie komt op afroep bijeen, zo mogelijk overdag.
De leden ontvangen per zitting een onkostenvergoeding van € 60. De leden van de commissie worden voor een periode van twee jaar benoemd en zijn herbenoembaar voor eenzelfde periode met een maximum van drie perioden. De voorzitter wordt benoemd op voordracht van de leden.

Functie-eisen
• Affiniteit met onderwijs
• Geen directe binding met Pantarijn als (oud) medewerker, ouder/verzorger of leerling
• Onafhankelijk en onpartijdig kunnen oordelen
• Inlevingsvermogen

Belangstelling? Stuur uw motivatie, vergezeld van een korte cv per e-mail voor 27 oktober 2014 naar de ambtelijk secretaris van de commissie, htimmer@pantarijn.nl
Hij is ook telefonisch bereikbaar voor nadere informatie via 0317 -465893.
Een informatiepakket is beschikbaar.    ________________________________________________________________________________________________________

Open sollicitaties
Uw open sollicitatie (brief +CV) kunt u per mail sturen naar mevr. Nathalia Papilaja (afd. PZ): npapilaja@pantarijn.nlLaatste wijziging: 27 oktober 2014

Contact

Tel: 0317 465 893

E-mail algemeen: pz@pantarijn.nl

Informatie over de locaties
Op de site is per locatie van Pantarijn veel informatie te vinden. Zoekt u een korte samenvatting, klik dan hier.