Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Leerlingenzorg ISK

De school ziet leerlingenzorg als een uiterst belangrijk onderdeel van de taak waar ze voor staat. Belangrijk voor het onderwijs zelf, maar ook belangrijk voor het welbevinden en de algehele vorming van de leerlingen. Die leerlingenzorg wil de school realiseren door middel van een goed werkend systeem van leerlingbegeleiding. In dit systeem speelt de mentor een centrale rol.

 

Leiding over de zorg

De leiding van de leerlingenzorg is in handen van de zorgcoördinator van de school.

Taken:

 • Aanspreekpunt voor leerlingen en ouders/verzorgers
 • Verzorgen van sociaal –  en emotionele hulp
 • Opstellen van handelingsplannen
 • Voorbereiden klassenbespreking en leerlingenbespreking
 • Voorzitten klassenbespreking en leerlingenbespreking
 • Overleg interne verplaatsing
 • Verslaglegging naar collega’s
 • Overleg klassenindeling
 • Contactpersoon Nidos in verband met AMV'ers
 • Contactpersoon externe zorg

 

Mentoren

Elke groep heeft  een mentor.  Zijn / haar taak is de leerlingen individueel en in klassenverband te begeleiden bij hun studie of vorming. De centrale plaats in de leerlingenzorg wordt ingenomen door de mentor, hij / zij is mede verantwoordelijk voor het welbevinden van de leerling.

In de lessentabel is een mentor uur opgenomen. De methode Welkom op School wordt hierbij ingezet, Natuurlijk is er ook aandacht voor sociale vaardigheden en dit uur kan ook gebruikt worden voor individuele gesprekken.

Taken:

 • Bouwt een goed contact met de leerling op
 • Is op de hoogte van de achtergrond van de leerling
 • Denkt mee in probleemsituaties
 • Respecteert de integriteit van de leerling en gaat zorgvuldig om met persoonlijke dan wel vertrouwelijke informatie
 • Participeert binnen de klassen- , leerling- en toets-bespreking
 • Controleert de absentie van de leerlingen
 • Is verantwoordelijk voor administratieve zaken t.b.v. zijn/ haar klas

Absenten registratie

De leerplichtwet stelt dat alle leerlingen verplicht zijn om alle lessen  te volgen. De verblijfstatus van de leerling heeft hier geen invloed op. In het informatie boekje voor de leerling en zijn ouders/ verzorgers is hierover een schoolregel opgenomen, deze wordt besproken tijdens het intakegesprek. Wanneer een leerling niet aanwezig kan zijn, wordt er ’s morgens tussen 8.00 en 9.00 uur door de ouders / verzorgers naar de school gebeld of gemaild. Een AMV'er moet zelf bellen.

Wanneer een leerling afwezig is, neemt de pedagogisch medewerker contact op met de ouders / verzorgers.

Bij structurele afwezigheid of bij zeer onregelmatige aanwezigheid, en als gesprekken met de leerling en ouders/ verzorgers geen positief resultaat oplevert, wordt de LPA ingeschakeld.

Klassenbespreking

De zorgcoördinator en de mentoren zijn bij de klassenbespreking aanwezig. Besproken worden:

 • Het onderwijskundig functioneren van de klas
 • Het sociaal emotioneel functioneren van de klas

Het is niet de bedoeling dat alle leerlingen besproken worden, het gaat om het vroegtijdig signaleren van knelpunten, waarbij te denken valt aan de samenstelling van de klas, het onderwijsprogramma, het sociaal en emotioneel functioneren van de leerlingen.

Indien nodig wordt er actie ondernomen.

Leerlingenbespreking

Elke 2 maanden vinden de leerlingenbesprekingen plaats. Hierbij zijn de zorgcoördinator, de mentor en nog 1 andere docent aanwezig. Voorafgaand hieraan wordt door alle docenten die lesgeven aan dezelfde klas een inventarisatieformulier leerlingenbespreking ingevuld.  

Alle leerlingen worden tijdens de leerlingenbespreking besproken en staat de volgende vragen centraal:

 • Wat gaat goed?
 • Wat is het probleem?
 • Wat is de oorzaak?
 • Wat doen we eraan?

In eerste instantie wordt in de leerlingenbespreking bekeken welke actie de mentor of de docent zelf kan ondernemen om de leerling te begeleiden c.q. aan te spreken op gedrag. Dit wordt vastgelegd in het leerlingendossier en uiterlijk op de eerstvolgende leerlingenbespreking  geëvalueerd. Indien begeleiding door de mentor of de docent niet mogelijk is, wordt bekeken of begeleiding gegeven kan worden door de coördinator of dat er extern hulp gezocht moet worden.