Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Verantwoording en toezicht

Verantwoording

Laten zien wat je doet en de dingen doen die je moet doen. Dat is de kern van de transparante organisatie die Pantarijn wil zijn. In het schoolplan staat het beleid voor de komende jaren beschreven, dat per jaar wordt uitgewerkt in een Strategisch beleidsplan. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over het afgelopen kalenderjaar. Daarin komen zowel het onderwijskundig beleid, de bedrijfsvoering en bereikte resultaten aan bod.
Uitgebreide informatie over resultaten, waardering, onderwijsbeleid en bedrijfsvoering van de Pantarijnlocaties is ook te vinden via de website Scholenopdekaart.nl. 
 

Toezicht

Pantarijn kent een bestuursstructuur waarin bestuur en toezicht gescheiden zijn. Het toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht (RvT), die uit zes leden bestaat.
Bestuur en toezicht achten zich gebonden aan de bepalingen van de Code Goed Bestuur en laten zich daarbij leiden door de principes van het Policy Governancemodel dat is ontwikkeld door John Carver.
De medezeggenschap, zoals vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms), speelt zich op twee niveaus af. Pantarijnbreed functioneert de centrale MR, per locatie is een deelraad ingesteld. 

Op de pagina Downloads staan alle beschikbare documenten in het kader van verantwoording en toezicht.

Medezeggenschap

Pantarijn heeft een overkoepelende medezeggenschapsraad (MR) waarin leerlingen, ouders en personeelsleden samen invulling geven aan de wet op de medezeggenschap voor scholen. Naast de MR zijn er deelraden voor de individuele locaties. De medezeggenschapsraad houdt zich bezig met het centrale beleid en de deelraden met het afgeleide beleid hiervan voor de diverse locaties.
De medezeggenschapsraad van Pantarijn levert een bijdrage aan de permanente kwaliteitsverbetering van ons onderwijs en de organisatie. Dit gebeurt door het voorgenomen beleid van het schoolbestuur te toetsen en door het proactief volgen van ontwikkelingen die onze school raken. Het schoolbestuur en de raad van toezicht zijn de formele gesprekspartners van de MR.
De deelraden van de diverse locaties houden zich bezig met de uitwerking van het centraal vastgestelde beleid op locatieniveau. De locatieleiding is de gesprekspartner van de deelraden.
Pantarijn kent een traditie van kwalitatief goede medezeggenschap waarbij leerlingen, ouders en personeelsleden actief worden betrokken bij de totstandkoming van het beleid op school.
Alle leden van de MR en de deelraden worden gekozen door middel van openbare verkiezingen. Men wordt actief benaderd via e-mail (ouders en personeel) of posters in de school (leerlingen) om zich kandidaat te stellen. De verkiezingen zelf worden digitaal en gecertificeerd uitgevoerd.
De MR is te bereiken via het e-mailadres medezeggenschapsraad@pantarijn.nl.

Op de websites van de locaties kunt u informatie vinden om in contact te komen met de diverse deelraden.