Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Mavo

Leerjaar 3

Het onderwijs is zo ingericht dat leerlingen worden voorbereid om door te stromen naar de mavo in leerjaar 4.

Binnen de lessen wordt gewerkt aan vaardigheden en kennisopbouw die noodzakelijk zijn om het gestelde doel te bereiken. Dit vertaalt zich in een lesopzet waarbij er duidelijke instructie is, ruimte om samen te werken en waarbij de leerling verantwoordelijkheid gaat dragen voor het eigen leerproces. Hierbij sluiten we aan bij de vaardigheden die al in leerjaar 1 en 2 eigen zijn gemaakt. Concreet houdt dit in dat zelfstandig werken, leren plannen, samenwerken en werken volgens opdracht, onderdeel zijn van het dagelijkse leerproces.

In de les is er verder veel ruimte voor variatie in uitleg, werken en leren in verschillende activerende werkvormen. Waar mogelijk wordt in gezamenlijkheid gestart met het huiswerk.

Het derde leerjaar wordt daarnaast gebruikt om te komen tot een passende  sectorkeuze op de MAVO. Dit gebeurt vooral in het Pantarijnuur, onder begeleiding van de decaan.

Tijdens de talenturen krijgen de leerlingen de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen op het gebied van Sport en Media, Vormgeving en ICT (MVI).

Leerjaar 4

In leerjaar 4 zijn alle onderwijsactiveiten gericht op de voorbereiding op het examen. Daarnaast verkennen we welke van alle mogelijke vervolgstudies het best past bij de persoonlijke ambities van iedere leerling. Op deze manier worden leerlingen voorbereid op de overstap naar de havo of het mbo.

Ons onderwijs richt zich niet alleen op leertalent of op het optimaal benutten van je eigen mogelijkheden binnen het schoolse systeem. We zijn ervan overtuigd dat ieder individu binnen de eigen mogelijkheden talenten bezit waarmee hij/zij zich kan profileren.

Het ministerie heeft ons de vrijheid gegeven om tijd te besteden aan zaken die de school belangrijk vindt voor de leerlingen, passend binnen de eigen identiteit en visie van de school. Binnen het voedingsgebied van de mavo in Rhenen zien we een grote behoefte op het gebied van Sport en Media, Vormgeving en ICT.

Wij gebruiken deze ruimte om een tweetal talentklassen te formeren:

•De sportklas
•De MVI-klas

Het talentprogramma biedt de leerling een extra uitdaging binnen het schoolse systeem die past bij de eigen ambitie. Er zijn afspraken gemaakt met het vervolgonderwijs om een doorgaande leerlijn Sport en MVI te realiseren en een optimale doorstroom te garanderen.

De sportklas

De sportklas is een aparte talentklas waar, naast het leren, sport een belangrijke plaats inneemt.  Naast de reguliere 2 uur lichamelijke opvoeding bieden wij 2 extra sportklasuren aan.

In het programma krijgen de volgende vaardigheden, die ook voor het goed functioneren in de samenleving van groot belang zijn, speciale aandacht:

 • samenwerken
 • hulpverlenen
 • accepteren van en omgaan met verschillen
 • coachbaar zijn en leiding accepteren
 • communiceren en overleggen
 • leiding geven en organiseren

Ook in leerjaar 3 en 4 komt de sportklas door het vak LO-2 op het lesrooster. Overstappers naar de kaderlocatie kunnen dit vak blijven volgen. Hiermee realiseren wij een doorgaande lijn naar opleidingen Sport en Bewegen op het ROC en naar het Cios.

De MVI-klas

De MVI-klas gaat de bestaande ICT-klassen vervangen. Het MVI-programma richt zich nog meer op creatieve ontwikkelingen met gebruikmaking van de mogelijkheden van een device. Het programma sluit goed aan op het profiel MVI (kaderprofiel in Rhenen) en de domeinen Media, Vormgeving en ICT op het vervolgonderwijs.

In de MVI-klas volg je een programma dat zich richt op:

 • webdesign (Html-Frontpage-Dreamweaver-Flash)
 • mediadesign (Gamemaker)
 • ICT-beheer (netwerk, computer, helpdesk)
 • programmeren
 • robotica
 • 3d-printen en ontwerpen

Het programma bereidt je voor op een carrière in de ICT. Dit programma is zo ingericht dat leerlingen die de MVI-klas volgen probleemloos kunnen doorstromen naar:

 • Allround DPI (intersectoraal kaderberoepsgericht programma)
 • ICT-opleidingen op het MBO (niveau drie of vier)
 • de HAVO met keuzevak informatica