Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Ouderraad

Welkom op de pagina van de Ouderraad Rhenen.


Wat is een ouderraad?

Onze locatie heeft een ouderraad die bestaat uit zes leden. De ouderraad behartigt de belangen van ouders en leerlingen. Iedere ouder die een kind heeft op de locatie Rhenen, kan zich voor deelname aan de ouderraad aanmelden. Zo nodig worden de leden van de ouderraad via een schriftelijke stemming gekozen. Vanzelfsprekend streven we naar een evenredige vertegenwoordiging van ouders van leerlingen uit de verschillende leerjaren en schooltypen.

Wat doet de ouderraad?

Tijdens de vergaderingen komen allerlei onderwerpen, ideeën en knelpunten met betrekking tot de school en het onderwijs aan de orde. Wij willen als ouderraad onze achterban vertegenwoordigen. Deze achterban bent u. De ouderraad is een aanspreekpunt voor ouders. Wij informeren de schoolleiding over wat onder de ouders speelt en denken namens de ouders mee over het beleid en de identiteit van onze locatie. Daarnaast bieden wij ondersteuning bij activiteiten zoals de oudercontactavonden, de open dag en de diploma-uitreikingen. 
  

Hoe kunt u ons bereiken?

Wij hebben een eigen mailbox. U kunt uw bericht sturen naar ouderraad-rhenen@pantarijn.nl en wij nemen dan contact met u op.

Aandachtspunten van de ouderraad?

Aandachtspunten en gespreksonderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: begeleiding en coachen van de leerlingen, leerlingenraad, stimuleren en motiveren van buitenschoolse activiteiten, disciplinaire maatregelen, veiligheid op en rond school, anti-pestbeleid, en sociale media(wijsheid).

 Wij houden ons ook bezig met de gang van zaken m.b.t de ict- en huiswerkklas, de ouderbijdrage en financiën. Verder hebben we regulier contact met de deelraad, de gemeenschappelijke ouderraad (GOR) en de mezeggenschapsraad (MR).

 Indien u onderwerpen heeft waarvan u vindt dat ze in de ouderraad kunnen of moeten worden besproken, neem dan contact met ons op via ouderraad-rhenen@pantarijn.nl.