Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Deelraad MR

Wat doet de deelraad?

 

De deelraad is een tak van de pantarijnbrede centrale medezeggenschapsraad. Ze bestaat uit personeelsleden, ouders en  leerlingen.  De deelraad vergadert ongeveer acht keer per jaar met de locatiedirectie. De rol van dit gremium is tweeledig. Aan de ene kant mag de deelraad beslissen over nieuw beleid op onze eigen locatie. De voorstellen worden vanuit de locatiedirectie aan ons voorgelegd. Deze voorstellen kunnen wij voorzien van commentaar waarna wij de voorstellen goedkeuren of afkeuren. Over sommige stukken heeft de deelraad instemmingsrecht, voor andere stukken geldt adviesrecht.

Aan de andere kant heeft de deelraad ook een proactieve rol in het signaleren en bespreekbaar maken van zorgen vanuit de organisatie. Dit kunnen zorgen zijn van personeelsleden, ouders of leerlingen.

Onderwerpen

 

Er komen verschillende onderwerpen aan bod. Sommigen keren jaarlijks terug, zoals het beleidsplan, de begroting en de formatie of bijvoorbeeld de planning van roostervrije dagen. Daarnaast is er beleid dat niet jaarlijks terugkeert, maar dat bij de deelraad terecht komt als er veranderingen zijn in bestaand beleid. Voorbeelden daarvan kunnen zijn: veranderende bevorderingsnormen, veranderend absentiebeleid of veranderingen op het gebied van passend onderwijs.

Uit wie bestaat de deelraad?

 

De deelraad bestaat uit twaalf personen: Zes personeelsleden, drie ouders en drie leerlingen. Over sommige stukken stemt de gehele deelraad, over andere stukken mogen alleen de personeelsleden beslissen of alleen de ouders en leerlingen.  De samenstelling wisselt in ieder geval om het jaar, waarbij de personeelsleden en de ouders vaak meerdere jaren achter elkaar deel uitmaken van de deelraad.

Hoe kan ik meedoen in de deelraad?

 

De leden van de deelraad worden gekozen door de geleding waar zij deel van uitmaken. De personeelsleden  en de ouders worden gekozen voor een termijn van drie jaar. De leerlingen worden gekozen voor een termijn van twee jaar. Tussentijds aftreden is mogelijk. Op het moment dat er zetels beschikbaar zijn in de deelraad  voor een geleding, wordt actief geworven en worden verkiezingen georganiseerd waar nodig.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen, mail Maris van Haandel, secretaris van de deel-MR: deelraad-mhv@pantarijn.nl  

 

Deelraad Jeroen ten Caat (personeel)
Henk-Jan Dozeman (personeel)
Aukje van Geene (leerling)
Maris van Haandel (personeel, secretaris)
Keri Hilhorst (leerling)
Loes Hollanders (leerling, vice-voorzitter)
Hans van Holland (ouder)
Lasse Luchies (personeel)
Monique Mooren (ouder)
Sija Hogendoorn (ouder)
Meinou Kopinga (personeel, voorzitter)
Jeroen Moormans (personeel)