Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Ouderraad

Wilt u ook graag weten hoe Pantarijn als schoolorganisatie werkt? Nieuwsgierig hoe keuzes worden gemaakt over onderwijs of schooluitjes? Heeft u goede ideeën hoe zaken anders zouden kunnen? Of vraagt u zich gewoon af waarom u kind moppert of juist heel enthousiast is over wat er op school gebeurt? Kom dan eens langs bij de ouderraad! De ouderraad draagt van de invalshoek van de ouders bij aan een leerzame, werkzame en plezierige school waar leerlingen hun talenten kunnen ontdekken.

Wat doet de OR?

1. De OR spant zich in om een goed beeld te krijgen wat er leeft onder de ouders, de leerlingen en de school. Hierbij gaat het zowel om de dagelijkse gang van zaken als om het beleid van de school. Zo organiseert de OR thema-avonden, Klassenouderavonden en exitgesprekken en -enquêtes met ouders van eindexamenleerlingen.

2. De OR heeft regelmatig overleg met de schoolleiding en andere vertegenwoordigers van school om zaken te verhelderen, afspraken te maken of kennis te nemen van gebeurtenissen en ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de school. De OR koppelt deze informatie terug naar de ouders en bewaakt of gemaakte afspraken worden nagekomen.

3. De OR beoordeelt de besteding van de Vrijwillige Ouderbijdrage. Deze gelden zijn bedoeld voor de kosten die ten goede komen aan alle leerlingen maar de school niet zelf kan betalen.

4. De OR bespreekt de conceptbegroting en de jaarverantwoording met de locatieleiding. Waar nodig wordt in de OR gediscussieerd over onderwerpen waarna ze worden vastgesteld in de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR).

Als ouder kunt u op verschillende manieren meedoen op Pantarijn:

Lid worden van de OR

De ouderraad MHV komt maandelijks bijeen. Een groot deel van de vergadering is de locatieleiding aanwezig zodat zaken direct besproken en, indien mogelijk, afgehandeld kunnen worden. De ouderraad heeft een portefeuille aan vaste onderwerpen en (meerjarige) thema's die zijn bepaald door een peiling onder de ouders. Vaste onderwerpen zijn contact met ouders van diverse leerlagen en de locatiebegroting.

Deelnemen aan een thema-werkgroep

In de thema-werkgroepen zitten ouders vanuit de ouderraad maar ook uit niet-ouderraadleden. De thema's van het schooljaar 2015 - 2016 zijn:

Onderwijskwaliteit

Deze werkgroep bundelt de informatie van alle klassenouderavonden en de informatie uit de exitgesprekken en exit-enquête van ouders van eindexamenleerlingen. Samen met de schoolleiding wordt vastgesteld welke van de door de ouders aangedragen onderwerpen en verbeterpunten de prioriteit moeten krijgen in dit schooljaar.

Op eigen wijze leren

Deze werkgroep is voortgekomen uit de werkgroep lees-en leerproblemen. In de voorgaande jaren is veel aandacht besteed aan het dyslexie protocol, maar ook aan andere manieren van leren zoals bijvoorbeeld beelddenkers.

Talentontwikkeling

Deze werkgroep denkt mee over manieren om alle leerlingen onbekende talenten bij zichzelf te laten ontdekken of bekende talenten verder te laten ontwikkelen. Van talentontdekking naar zelfontplooiing. Talenten zijn alle activiteiten die je doet waarvoor je aanleg hebt en die je ook leuk vindt om te doen. Van beeldende kunsten en muziek tot techniek, politiek, economie of sociale vaardigheden. Om op school meer structuur te krijgen in talentontwikkeling en om de leerling te helpen om zich bewuster te worden van zijn of haar talenten wordt op dit moment gewerkt aan een elektronisch Talenten-Portfolio. De werkgroep Talentontwikkeling draagt daar actief aan bij. Daarnaast is de werkgroep als klankbord betrokken bij de Pantarijnweek.

Klassenouder worden

De school waardeert de betrokkenheid van ouders die problemen en kansen signaleren en meedenken met de school. Per klas/mentorgroep worden twee klassenouders gevraagd. Zij zijn het aanspreekpunt voor ouders en mentor van die klas en inventariseren positieve punten, vragen en klachten van alle ouders. In november en maart organiseert de OR een overleg met de klassenouders en de teamleider over de dagelijkse gang van zaken op school en in de klassen. Zowel teamleider als ouderraad zorgen ervoor dat belangrijke kwesties hun weg vinden naar de schoolleiding en, indien nodig, worden opgenomen in het schoolbeleid.

Contact

Heeft u interesse om mee te doen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Inge van der Horst, secretaris van de ouderraad: inge.vanderhorst@chello.nl.

Leden ouderraad


Hans Bouwmeester (voorzitter)

Inge van der Horst (secretaris)

Wijnand Turkensteen (financiën)

Chantal Lagerweij

Jos Bijman

Mundie Salm