Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Leerlingbegeleiding

De leerlingbegeleiding op onze locatie bestaat uit de volgende elementen:  

Mentor

Elke leerling heeft een eigen mentor die als aanspreekpunt en vertrouwenspersoon fungeert. De mentor heeft regelmatig persoonlijke gesprekjes met al zijn/haar leerlingen. Als de mentor een probleem signaleert of als de leerling zelf met een probleem komt waar de mentor hem/haar niet bij kan helpen kan hij/zij een beroep doen op het intern zorg- en adviesteam.  

Teamleider

De teamleider, de heer C. (Charl) Pes, heeft de dagelijkse leiding over de locatie Praktijkonderwijs en draagt daarbij in het bijzonder de zorg voor: het personeel in het team, het onderwijs in de klassen/groepen en de contacten met ouders. De teamleider draagt zorg voor voor de dagelijkse en beheersmatige goede gang van zaken op de locatie Praktijkonderwijs als geheel.

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator, mevrouw I. (Ingena) Meines coördineert de zorg, is procesbewaker en onderhoudt het interne en externe zorgnetwerk. Zij is verantwoordelijk voor leerlingenzorg en ondersteunt het docententeam bij de uitvoering ervan. Daarnaast coördineert zij de intake van nieuwe leerlingen.

Intern zorg- en adviesteam (IZAT)

In het IZAT zitten de zorgcoördinator, de orthopedagoog, de schoolmaatschappelijk werkende, de teamleider en de locatie-administratie. Dit team komt elke 6 weken bij elkaar en bewaakt de leerlingbegeleiding. Binnen het IZAT worden alle leerlingen besproken waar de ontwikkeling op enig gebied dreigt te stagneren. Deze leerlingen worden voornamelijk door de mentoren ingebracht. Er wordt tijdens deze besprekingen gezocht naar een oplossing. Indien nodig kan een leerling ook besproken worden in het ZAT.  

Extern Zorg- en Adviesteam (ZAT)

Leerlingen die extra zorg nodig hebben, worden besproken in het zorg- en adviesteam. Elke locatie heeft zijn eigen zorg- en adviesteam. Onze locatie bestaat uit het Praktijkonderwijs en het VMBO. In het ZAT zitten: een schoolarts, een medewerker van Bureau Jeugdzorg, een medewerker van Pactum/Rebound, de leerplichtambtenaar de orthopedagoog, de schoolmaatschappelijk werker en de zorgcoördinatoren van zowel Praktijkonderwijs al die van het VMBO. Het ZAT heeft iedere 6 weken overleg. Aanmelding bij het ZAT gebeurt via het IZAT met toestemming van de ouders.  

Orthopedagoog

De orthopedagoog, mevrouw M. (Marieke) Muurling, geeft adviezen aan ouders, mentoren en docenten over leer- en gedragsmoeilijkheden, begeleidt kinderen rechtstreeks en kan in voorkomende gevallen ook onderzoeken en testen uitvoeren.

Stagecoördinator/begeleider

De stagecoördinator is de heer A.J. (Andre) Buisman en mevrouw A. (Annet) Roelofs is stagebegeleider. Zij onderhouden de contacten met de stagebedrijven, leerlingen en mentoren. Er vinden regelmatig gesprekken plaats tussen de stagecoördinator/stagebegeleider, leerling en de stagebegeleider van het stagebedrijf over het functioneren van de leerling op stage. Aan het eind van de schoolloopbaan proberen zij leerlingen te plaatsen bij potentiele werkgevers op de arbeidsmarkt. De stagecoördinator/stagebegeleider hebben contact met de klantmanagers van diverse gemeenten, verschillende re-integratie bureaus, UWV, de Consulent Arbeid van MEE, sociale werkvoorziening en (stage)werkgevers.

Schoolverlatersnetwerkoverleg

Drie keer per jaar is er sprake van een schoolverlatersnetwerk. Hierin worden de leerlingen besproken die uitstromen, de z.g. aankomend schoolverlaters en de leerlingen die een of twee jaar van school af zijn. Dit overleg heeft als doel tijdig eventuele knelpunten te signaleren waar de (ex-)leerling tegen aan loopt op het gebied van o.a. werk en/of een vervolgopleiding. Aan dit overleg nemen diverse partijen deel, waaronder het UWV (arbeidsdeskundige), de Gemeente Wageningen (klantmanagers en projectleider Strategie en Beleid Samenleving) en Renkum (klantmanagers), MEE (arbeidsconsulent), Solidez (jongerenwerker), teamleider PrO en stagecoördinator/stagebegeleider.