Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Leerlingbegeleiding

De leerlingbegeleiding op onze locatie heeft verschillende pijlers:

Mentor

In principe zijn alle docenten mentor. Elke leerling heeft een eigen mentor die als aanspreekpunt en vertrouwenspersoon fungeert. De mentor heeft regelmatig persoonlijke gesprekjes met al zijn leerlingen. Als de mentor een probleem signaleert of als de leerling zelf met een probleem komt waar de mentor hem/haar niet bij kan helpen, kan hij/zij een beroep doen op het intern zorg- en adviesteam.

Teamleider

De teamleider heeft een belangrijke rol in de organisatie. Als spin in het web is hij/zij o.a. verantwoordelijk voor de leerling- en rapportbesprekingen, stuurt hij/zij onderwijskundige processen aan en geeft hij/zij leiding aan het onderwijzend personeel.

De teamleider heeft zitting in het locatiemanagementteam (LMT).

Zorgcoördinatoren 

Op onze locatie hebben we twee zorgcoördinatoren: De ene is verantwoordelijk voor intake en determinatie, de ander voor sociale veiligheid.

Intern Zorg- en Adviesteam (IZAT)

Elke 2 weken komt het IZAT bijeen om de leerlingen te bespreken die extra ondersteuning nodig hebben. Leerlingen worden bij het IZAT aangemeld door de mentor. Het IZAT raadpleegt desgewenst een specialist zoals een orthopedagoog, begeleider passend onderwijs, de schoolagent en/of externe specialisten. Het IZAT geeft adviezen terug aan de docenten en de mentor of zij verwijst door naar een bespreking in het ZAT.

Extern Zorg- en Adviesteam (ZAT)

Leerlingen die meer hulp en ondersteuning nodig hebben dan op school geboden kan worden of waarin samengewerkt moet worden met externe instanties, worden besproken in het zorg- en adviesteam. In het ZAT zitten een schoolarts, een medewerker van het kernteam van de gemeente Wageningen, de leerplichtambtenaar, de orthopedagoog en de schoolmaatschappelijk werker. Het ZAT heeft iedere 6 weken overleg.

Orthopedagoog

De orthopedagoog geeft adviezen over leer- en gedragsproblemen aan ouders, mentoren en docenten, begeleidt leerlingen en kan in voorkomende gevallen ook onderzoeken en testen uitvoeren.

Pedagogisch medewerker

De pedagogisch medewerker voert begeleidingsgesprekken met leerlingen. Hij vangt leerlingen op die uit de klas gestuurd zijn. Ook verzorgt hij de training Rots en Water (sociale vaardigheden) en faalangstreductietraining.

Leerlingbegeleiding

Infokaart Begeleiding