Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Bovenbouw

In klas 3 en 4 komt de leerling terecht in de bovenbouw. In de bovenbouw krijgt de leerling een beroepsopleiding en theorievakken en start de leerling al met het schoolexamen (SE) In klas 3 rond de leerling de vakken kunstvakken 1 en maatschappijleer af. In in het voorjaar van klas 4 volgt de afronding van de opleiding d.m.v. het Centraal Examen (CE).

 

De leerling kan kiezen uit 4 beroepsgerichte opleidingen die wij profielen noemen.

Pantarijn VMBO biedt de volgende vier profielen aan:

-       Dienstverlening & Producten
-       Economie & Ondernemen
-       Techniek (PIE)
-       Zorg & Welzijn

Voor meer informatie per profiel scrolt u naar beneden.

Lestabel klas 3 en 4 in lesuur per week

VAK  Klas 3         Klas 4        
 Nederlands  3  3
 Engels  2  3
 Rekenen  1  1
 Maatschappijleer   2  
 Lichamelijke Opvoeding          2  1
 Wiskunde*  3  3
 Nask1*  3  3
 Biologie*  3  3
 Maatschappijkunde*  3  3
 Algemene economie*  3  3
 Beroepsgericht vak  10  8
 Mentoraat  0.5  0.5
 Totaal  26.5  22.5

* Afhankelijk van het gekozen profiel

 

LOB gericht op vervolgonderwijs

In het LOB programma zitten allemaal opdrachten die de leerling helpen om een antwoord te vinden op vragen als: wie ben ik? Hoe handel ik? Wat kan ik? en wat wil ik?

Dit programma helpt dus ook bij bij het maken van de juiste profielkeuze voor de bovenbouw en voor een MBO opleiding.

 

In de bovenbouw volgt de leerling het PTA (programma van toetsing en afsluiting). In dit programma zijn een aantal verplichte LOB-activiteiten opgenomen en een aantal activiteiten naar keuze. Dit programma, waarin o.a. ook stage en loopbaangesprekken zijn opgenomen, helpt de leerling bij het maken van een keuze voor een MBO-vervolgopleiding op een ROC.

Oriëntatie op MBO scholen

De leerlingen maken in de bovenbouw kennis met de website www.mbostad.nl

Deze website geeft een overzicht van alle MBO scholen in de Nederland en bevat alle beroepsopleidingen. Op deze website is allerlei relevante informatie te vinden over de verschillende MBO scholen waaronder de open dagen. Deze website is zowel nuttig voor leerlingen als voor ouders/verzorgers. Bekijk deze website dan ook samen.

Voor een compleet overzicht van de open dagen ga naar www.mbostad.nl

 

Heeft u vragen over LOB of wilt u een afspraak maken dan kunt u altijd contact opnemen met de LOB-coördinator.

 

L.Geelen  (lgeelen@pantarijn.nl)

 

Links naar de open dagen MBO

Voor een compleet overzicht van de open dagen ga naar www.mbostad.nl

Digitaal Doorstroom Dossier (DDD)

Alle leerlingen en mentoren van het VMBO vullen in het programma het DDD (digitaal doorstroomdossier) in. Dit DDD wordt door het MBO als voorbereiding voor de intake op het MBO gebruikt. Deze intake is erg belangrijk en zorgt ervoor dat de leerling aan de voor hem/haar juiste opleiding begint en voorkomt voortijdig schoolverlaten.

 

Intergrip (LOB-systeem dat gebruikt wordt in Ede, Wageningen en omstreken) monitort de overstap van de leerling van Pantarijn naar het MBO. Pantarijn levert de leerlingen aan in het systeem. Vanaf dat moment kan het MBO eenvoudig terugkoppeling geven over de status van de aanmelding. Zo wordt het voor Pantarijn inzichtelijk of een leerling zich heeft aangemeld en wat de status van zijn of haar aanmelding is.

 

Als een leerling zich niet registreert wordt dit snel gesignaleerd. Pantarijn en leerplicht werken hierbij samen en ondernemen actie om elke leerling in een vervolgopleiding te plaatsen. Hiermee voorkomen wij voortijdige schoolverlaters.

Intergrip

Gebruik BSN door Intergrip
Intergrip mag gebruik maken van het BSN. Het BSN wordt waar nodig gebruikt als identificatiemiddel voor het verbinden van verschillende gegevens. Daarbij moet gedacht worden aan de koppeling van aanmeldgegevens vanuit het MBO of doorstroomdossiers met de door het VO opgegeven overstappers.

Intergrip verwerkt het BSN van leerlingen in opdracht van onderwijsinstellingen op grond van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB), de Wet op het voortgezet onderwijs (Wvo) en houdt zich daarbij aan het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer (Wabb).

Voor de volledige tekst:
http://helpdesk.intergrip.nl/question/115000298265

Leerwerktraject (LWT)

Het leerwerktraject is een volwaardige leerroute binnen de basisberoepsgerichte leerweg (BB) van het VMBO.

Het leerwerktraject geeft de leerling die niet in staat is het reguliere programma succesvol te doorlopen de mogelijkheid het VMBO-diploma te behalen door middel van een meer passende leerroute.

Door de combinatie van binnen- en buitenschools leren met meer praktijk en minder theorie zal deze leerroute met name geschikt zijn voor meer praktisch ingestelde leerlingen. De leerling dient aan het einde van zijn opleiding examen te doen in twee vakken, Nederlands en het beroepsgerichte vak.

De leerling ontvangt dan een volwaardig BB-diploma echter hij/zij kan alleen doorstromen naar het MBO niveau 2 binnen dezelfde sector (een sector die in het verlengde ligt van het gekozen profiel op het VMBO). Om het diploma te ontvangen dienen beide vakken met minimaal een 6 te zijn afgesloten.

Wij bieden het leerwerktraject alleen aan in klas 4 VMBO basis. In de praktijk zal een leerling in dit laatste jaar 2 dagen per week op school zijn en 3 dagen bij het stagebedrijf. De stage dient te worden uitgevoerd bij een erkend leerbedrijf. Vanuit school zal de leerling begeleid worden door een stagecoördinator die de contacten tussen school, leerbedrijf en ouders onderhoudt.