Regionale scholengemeenschap pantarijn zoekt 
 

2 LEDEN VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT 


met ervaring óf nog te ontwikkelen ervaring als toezichthouder

 

Over Pantarijn

Regionale Scholengemeenschap Pantarijn is een brede openbare scholengemeenschap met verschillende locaties, die ieder een eigen sfeer, cultuur en karakteristiek hebben. Van praktijkonderwijs tot gymnasium: bij ons op school is er plek voor iedereen en voor ieders talent. We hebben zes schoollocaties. Drie in Wageningen, een in Rhenen, een in Kesteren en in Wageningen is ook een internationale schakelklas (ISK). 

De scholengemeenschap biedt praktijkonderwijs, vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg (mavo), havo, vwo en gymnasium. Docenten geven over het algemeen onderwijs op één van de locaties. Pantarijn biedt onderdak aan 2.600 leerlingen en is van regionale betekenis. De school heeft circa 300 medewerkers. 

Kenmerkend voor Pantarijn is dat er ruimte is voor pluriformiteit, met op elke locatie een eigen cultuur, waarbij de scholengemeenschap als geheel de gezamenlijke doelstelling vorm geeft.

Binnen RSG Pantarijn staat een actieve opstelling in de ontmoeting van mensen met diverse (levensbeschouwelijke) opvattingen centraal. Het onderwijs is doordrongen van respect en verdraagzaamheid ten opzichte van de verschillende overtuigingen.

RSG Pantarijn is meer dan een scholengemeenschap waar leerlingen hun diploma kunnen behalen. Het is een ontmoetingsplaats met veel mogelijkheden voor initiatieven van leerlingen, ouders, docenten en onderwijsondersteunende medewerkers. 

De verschillen tussen kinderen zijn het uitgangspunt, wat vraagt om een grote inzet van het team en een actieve betrokkenheid van ouders en leerlingen.

RSG Pantarijn is een scholengemeenschap waar zowel leerlingen als medewerkers hun talenten kunnen ontdekken en ontplooien: Iedereen is welkom

RSG Pantarijn is een goed georganiseerde en warme scholengemeenschap. Voor alle leerjaren en stromen geldt dat de scholengemeenschap uitdagend onderwijs, zorg en begeleiding, een rijk aanbod aan extra vakken en activiteiten buiten de lessen biedt. Er is zowel aandacht voor leerlingen die een extra uitdaging aankunnen als voor hen die extra steun nodig hebben. Leerlingen en docenten gaan op een respectvolle manier met elkaar om. Er is veel aandacht voor persoonlijke begeleiding. De school kent een goede zorgstructuur met mentoren, decanaat, leerlingbegeleiders, interne zorgteams, een zorgadviesteam, zorgcoördinatoren, orthopedagogen, schoolmaatschappelijk werkers en vertrouwenspersonen. De leerlingenzorg is zowel gericht op studiebegeleiding als op de sociaal-emotionele begeleiding. 

De locaties van RSG Pantarijn hebben zoals gezegd ieder hun eigen kleur met een aantal specifieke, bij hen passende kenmerken.

De organisatie wordt aangestuurd door de directeur/bestuurder (bevoegd gezag) mevrouw Dr. Ir. Stella Efdé. Pantarijn heeft 3 locatiedirecteuren en 9 teamleiders.

Kengetallen

Pantarijn heeft 2600 leerlingen (1 oktober 2021), de omzet bedraagt ca. 25 mio. Op 31 december 2020 waren er 309 medewerkers (237 fte) in dienst. Dit betreft zowel medewerkers in vaste als in tijdelijke dienst. Het aantal leerlingen per fulltime medewerker bedroeg in het schooljaar 2020-2021 gemiddeld 11. De gemiddelde leeftijd van medewerkers (eind 2020) is 45 jaar

Missie en visie

Pantarijn meent dat iedere leerling een Uniek Talent is, ergens goed in is. Die belangstelling benutten, “Uit jezelf halen wat erin zit” daar maakt Pantarijn zich sterk voor. In de wereld van vandaag wordt dat steeds belangrijker. Een wereld, die snel verandert. Waarin beroepen van vandaag, morgen al niet meer bestaan. Pantarijn biedt als school een ‘voorbereide omgeving’ aan, waarin optimaal geleerd kan worden. Waar leraren de leerlingen zowel in klasverband, in groepjes, als individueel begeleiden. 

Talent en ontmoeting

Pantarijn heeft de ambitie om naast het leveren van de basis voor het behalen van het diploma door de leerlingen, de leerlingen te helpen om het talent te vinden, dat ergens in hen sluimert en dat misschien nog niet ‘ontdekt’ is. Van ‘talen of wiskundige knobbel’ tot ambachtelijke, kunstzinnige of sportieve kwaliteiten. Pantarijn wil een middelbare school zijn, die leerlingen stimuleert in dingen waar ze goed in zijn en waar ze plezier in hebben. 

Pantarijn vindt samenwerking en ontmoeting belangrijk. Leerlingen moeten met plezier naar school gaan en zich veilig en op hun gemak voelen. Daarom geeft Pantarijn op elke locatie ‘ontmoetingsonderwijs’. Leren omgaan met mensen, die je niet altijd voor het uitkiezen hebt. Het gaat hier om het ontwikkelen van sociale vaardigheden, respect voor anderen en acceptatie van anderen en andere gewoonten, levensovertuigingen en religies. 

Strategie 2020-2024

Het Strategisch Beleidsplan 2020-2024 geeft de koers en ambities van Pantarijn aan, de kernwaarden van Pantarijn voor medewerkers en kent vijf programmalijnen. 

Programmalijnen

Goed onderwijs. Elke locatie moet een ’basisarrangement’ hebben en daarboven kunnen uitstijgen; 

Ontwikkeling van de leerling. Leerlingen ontwikkelen hun talenten, doordat uitdagend onderwijs wordt gegeven en waarbij naast kennis, socialisatie en persoonsvorming centraal staan; 

Professionele ontwikkeling van medewerkers. Medewerkers zijn eigenaar en verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. Doen aan innovatie en voeren zichtbaar het gesprek met anderen over hun ontwikkeling; 

Professionele organisatie. Het op orde hebben van de basis is voorwaardelijk. Er is o.m. een kwaliteitszorgstelsel. De organisatie is gericht op het faciliteren van leerlingen en medewerkers. Is financieel gezond, digitaal eenduidig en ‘agile’ en kan dus reageren op veranderingen in de externe en interne omgeving; 

Interne en externe samenwerking. Onderwijs moet locatie overstijgend kunnen zijn. Er wordt locatie overstijgend samengewerkt. Er wordt samengewerkt met PO, MBO, HBO en Universiteit. 

Koers en ambities

Kwalificatie, ofwel het eigen maken van kennis en vaardigheden; 

Socialisatie, ofwel het voorbereiden op een leven als lid van een gemeenschap en kennismaken met tradities/praktijken; 

Persoonsvorming, ofwel subjectivering, zoals autonomie, verantwoordelijkheid en volwassenheid. Dit betekent een rijk geschakeerd onderwijsaanbod, met meer oog voor de vraagkant. 

Kernwaarden voor medewerkers 

 • Vertrouwen geven en hebben met als kenmerken: betrokkenheid, duidelijkheid, kwetsbaarheid en openheid; 
 • Professionele ruimte, die Pantarijn aan de medewerkers laat (wat moet, mag en kan). Het stimuleren van initiatieven en innovaties;  Eigenaarschap, de leidinggevende neemt zijn verantwoordelijkheid en laat dat ook aan anderen. Dat vereist helderheid over waar verantwoordelijkheden liggen; 
 • Verantwoorden, wat betekent o.m. zichtbaar en aanspreekbaar zijn. Vertrouwen bevestigen: de bereidheid om te verklaren en keuzes te motiveren. 

ONZE RAAD VAN TOEZICHT 

Pantarijn volgt de Code Goed Bestuur. De Raad van Toezicht is lid van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijs. (VTOI-NVTK). De Raad van Toezicht heeft een Toezichtvisie, Toezichtkader en Toetsingskader vastgesteld in samenwerking met de bestuurder. 
 

In de toezichtvisie zijn een aantal doelen geformuleerd: 

Vanuit de maatschappelijke opdracht toezien op uitvoering van de algemene doelstelling van de Stichting. Het doen geven en bevorderen van openbaar voortgezet onderwijs in Wageningen en omstreken. Toezien op de realisatie van de specifieke doelen van de Stichting: Leerlingen op een niveau brengen dat tenminste overeenkomt met hun mogelijkheden en toe te rusten:
 • voor een actieve deelname aan-en participerend burgerschap in onze democratie.
 • voor een succesvol vervolg in onderwijs of beroep. 
Deze doelen heeft de Raad van Toezicht nader uitgewerkt. In het toezichtkader zijn vijf resultaatgebieden geformuleerd:
 • Kwaliteit van Onderwijs 
 • De mate van realisatie van de lange termijn visie 
 • Financiën 
 • Functioneren van de organisatie 
 • Externe profilering 

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende vijf leden: 

Drs. M.B.A.J. Derksen; voorzitter per 1-1-2020 
Drs. E.V. Koenen; lid en voorzitter Remuneratie Commissie 
Drs. F. Hengeveld; lid en voorzitter Commissie Kwaliteit
Vacature profiel financiën, lid en voorzitter Audit Commissie
Vacature profiel onderwijs/jeugd, lid 
 

De Raad van Toezicht werkt met een taakverdeling in de volgende commissies:   

 • Commissie Kwaliteit
 • Remuneratie Commissie
 • Audit Commissie

ALGEMEEN PROFIEL LEDEN RAAD VAN TOEZICHT 

HBO/Academisch werk- en denkniveau 
De leden van de Raad van Toezicht beschikken over een academisch werk- en denkniveau, relevante maatschappelijke ervaring, een open oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en een intrinsieke belangstelling voor de doelgroep, missie, visie, doelstelling en activiteiten van Pantarijn. 

Bestuurlijk inzicht en ervaring / maatschappelijke betrokkenheid 
De leden van de Raad van Toezicht leveren een concrete bijdrage vanuit hun individuele achtergrond en huidige maatschappelijke activiteiten. Zij hebben in de gezamenlijkheid van de raad aantoonbare bestuurlijke ervaring en aantoonbare managementkennis- en ervaring, dan wel gevoel voor bestuurlijke vraagstukken binnen grotere organisaties. Zij hebben affiniteit met en verstand van zaken op één of meer beleidsterreinen gerelateerd aan het onderwijs en de transities binnen de sector en zijn in staat het beleid van de stichting en het functioneren van het bestuur te toetsen op basis van de eisen die gesteld worden aan kwaliteit, doelmatigheid, integriteit en continuïteit. 

Actuele kennis en permanente ontwikkeling 
Leden van de Raad van Toezicht beschikken over relevante actuele kennis en ervaring. Van hen wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen: enerzijds op het gebied van onderwijs in het algemeen en van het voorgezet onderwijs in het bijzonder, anderzijds op het terrein van toezicht. 

Relevant netwerk
Leden van de Raad van Toezicht hebben zicht op het brede spectrum van externe stakeholders zoals gemeenten, collega organisaties (in de keten), koepelorganisaties, het ministerie en andere voor de bestuurder relevante gesprekspartners. 

Inzet en beschikbaarheid
Van alle leden wordt verwacht dat zij naast hun aanwezigheid in de vergaderingen van de Raad van Toezicht, Remuneratiecommissie, Auditcommissie en Kwaliteitscommissie, volgens planning participeren in de andere (in)formele bijeenkomsten en gelegenheden (MR, themabijeenkomsten etc.). Flexibiliteit in de agenda wordt van hen verwacht. 
Persoonlijkheid: open / onafhankelijk / authentiek integer 
Leden van de Raad van Toezicht hebben zowel het vermogen als de attitude om het bestuur gevraagd en ongevraagd met raad bij te staan, om als klankbord te functioneren en om kritisch naar zichzelf en elkaar te zijn. Ook zijn zij in staat op meerdere niveaus effectief te communiceren, met plezier samen te werken en anderen te motiveren en inspireren vanuit hun persoonlijkheid. Zij zijn reflectief, onbevangen en oprecht geïnteresseerd. Leden van de Raad van Toezicht handelen vanuit een onafhankelijke opstelling en in een juist evenwicht van betrokkenheid bij de organisatie en bestuurlijke distantie. 

De raad opereert als team 
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. De leden van de Raad van Toezicht dienen complementair te zijn in achtergrond, ervaring én persoonlijkheid. Vanuit de teamgedachte en de gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt van de leden verwacht dat zij in staat zijn hun specifieke deskundigheid ten dienste te stellen van de hele raad. Bovendien dient er een evenwichtige verdeling te zijn van gewenste kwaliteiten op het terrein van leiderschap, verbindende en vernieuwende vaardigheden. Daarbij wordt gestreefd naar diversiteit in de teamsamenstelling. 

Onverenigbaarheid 
Het functioneren van de leden van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat een lid in de uitoefening van zijn of haar functie op geen enkele wijze enig persoonlijk belang heeft, direct of indirect, bij de wijze waarop de organisatie functioneert of opereert. 

SPECIFIEK PROFIEL VACATURE 1

Namens de Raad van Toezicht geleding
 • Portefeuille Financiën
 • Financieel geschoold
 • Onderwijsachtergrond is een pré
 • Relevante werkervaring van minimaal 5 – 6 jaar in het financiële domein Kijkt op een andere manier naar dingen dan de “traditionele toezichthouder”; kan nieuwe inzichten in toezicht uit- en bijdragen
 • Ervaring als toezichthouder is een pré, geen must
 • Woonachtig in de regio Pantarijn Wageningen
 • Kandidaat draagt bij aan een meer divers samengestelde (vrouw, etnisch) Raad van Toezicht
 • Minimaal aantoonbaar HBO werk en denkniveau
 • Kandidaat is beoogd voorzitter van de Audit Commissie

SPECIFIEK PROFIEL VACATURE 2

Namens de Ouder geleding van de Medezeggenschap Raad
 • Portefeuille (passend) Onderwijs / Jeugdzorg
 • Onderwijsachtergrond is een must
 • Relevante werkervaring van minimaal 5-6 jaar in (passend) Onderwijs / Jeugdzorg
 • Kijkt op een andere manier naar dingen dan de “traditionele toezichthouder”; kan nieuwe inzichten in toezicht uit- en bijdragen
 • Ervaring als toezichthouder is een pré, geen must
 • Woonachtig in de regio Pantarijn Wageningen
 • Kandidaat draagt bij aan een meer divers samengestelde (vrouw, etnisch) Raad van Toezicht
 • Minimaal aantoonbaar HBO werk en denkniveau

WIJ ZOEKEN VOOR DEZE VACATURES 

Voor deze vacatures zoeken wij een lid met aantoonbare expertise en brede ervaring in bedrijfsvoering met een onderwijs of financiële achtergrond, of nog te ontwikkelen toezichthoudende deskundigheid en ervaring en een moderne visie op onderwijs. Daarnaast heeft deze ervaring inzicht in de complexiteit van de hedendaagse dynamiek van bestuur en toezicht. De kandidaat is woonachtig in de omgeving rondom de locaties van Pantarijn. Vanwege de samenstelling van de raad en de voorgestane diversiteit, nodigt de Raad van Toezicht vrouwelijke kandidaten met een andere dan Nederlandse afkomst van harte uit om te reageren.

HONORARIUM
 
De Raad van Toezicht volgt de richtlijnen van de VTOI-NVTK ten aanzien van de honorering van de leden van de Raad van Toezicht. Voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht geldt een passende honorering. 
 

INTERESSE GEWEKT?

Stuur dan uw sollicitatie met motivatiebrief en actueel CV naar werkenbij@pantarijn.nl uiterlijk 1 december 2021. Voor vragen of informatie over deze vacatures kunt u contact opnemen met de voorzitter Raad van Toezicht, Drs. M.B.A.J. Derksen, tel 06 55 697 697.