Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Disclaimer elektronische communicatie

Website disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • de website: http://www.pantarijn.nl en de daarmee verbonden webpagina's: Deze disclaimer geldt voor de gehele website en het maakt niet uit of de webpagina's vanuit de hoofdpagina of middels dieplinken benaderd worden.

 • de scholengemeenschap RSG Pantarijn: de bevoegde uitgever van de website.

 • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren).

 • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de website gebruikt.

 • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten.

 • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

 1. Het onderstaande is van toepassing op de gehele website. Door de webpagina’s te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 2. De scholengemeenschap RSG Pantarijn spant zich er voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

 3. De scholengemeenschap RSG Pantarijn verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

 4. De scholengemeenschap RSG Pantarijn is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

 5. De scholengemeenschap RSG Pantarijn mag de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De scholengemeenschap RSG Pantarijn is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

 6. Behoudens deze disclaimer, is de scholengemeenschap RSG Pantarijn niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

 7. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.

 8. De scholengemeenschap RSG Pantarijn behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de scholengemeenschap RSG Pantarijn de toegang tot de website monitoren.

 9. U zal de scholengemeenschap RSG Pantarijn, diens werknemers, vertegenwoordigers beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

 

E-mail disclaimer

Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen.

 

De scholengemeenschap RSG Pantarijn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de schade door of als gevolg van de informatie uit dit bericht. Het bericht geldt niet als officieel besluit maar is informatief van aard. Om uw bezwaar of aanvraag rechtsgeldig te laten zijn, dient u dit schriftelijk in te dienen. De beantwoording zal altijd schriftelijk plaatsvinden. Voor de schriftelijke beantwoording is het noodzakelijk dat u uw adres, postcode en woonplaats mailt.

 

U wordt erop gewezen dat aan toezeggingen van medewerkers die niet beslissingsbevoegd zijn, in welke vorm dan ook, geen rechten kunnen worden ontleend.

 

De scholengemeenschap Pantarijn betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het voorkomen van virussen in de bijlage(n) bij dit bericht. Desondanks dient u zelf de bijlage(n) te controleren op de aanwezigheid van virussen en kan de scholengemeenschap RSG Pantarijn niet aansprakelijk worden gehouden indien bijlage(n) schade, waaronder schade aan computer(systeem), veroorzaken.