Verantwoording en toezicht

Verantwoording

Laten zien wat je doet, en de dingen doen die je moet doen. Dat is de kern van de transparante organisatie van Pantarijn. In het schoolplan beschrijven we het beleid voor de komende jaren, we werken dit per jaar uit in een Strategisch beleidsplan. In het jaarverslag leggen we verantwoording af over het afgelopen kalenderjaar. Het onderwijskundig beleid, de bedrijfsvoering en bereikte resultaten komen hierin aan bod. Uitgebreide informatie over resultaten, waardering, onderwijsbeleid en bedrijfsvoering van de Pantarijnlocaties is ook te vinden op Scholenopdekaart.nl.

Toezicht

In de bestuursstructuur van Pantarijn zijn bestuur en toezicht gescheiden. De vijf leden van de Raad van Toezicht (RvT) oefenen het toezicht uit. Bestuur en Toezicht binden zich aan de bepalingen van de Code Goed Onderwijsbestuur. De medezeggenschap, zoals vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms), speelt zich af op twee niveaus. Pantarijnbreed functioneert de centrale medezeggenschapsraad (MR), elke locatie heeft een deelraad.

Hier vind je alle beschikbare documenten over verantwoording en toezicht.

Medezeggenschap

Pantarijn heeft een overkoepelende medezeggenschapsraad (MR) waarin leerlingen, ouders en personeelsleden samen invulling geven aan de wet op de medezeggenschap voor scholen. Alle locaties hebben ook hun eigen MR. De medezeggenschapsraad houdt zich bezig met het centrale beleid, de deelraden met het afgeleide beleid hiervan voor de verschillende locaties.

De medezeggenschapsraad van Pantarijn levert een bijdrage aan de permanente kwaliteitsverbetering van ons onderwijs en de organisatie. De raad toetst het voorgenomen beleid van het schoolbestuur en volgt proactief ontwikkelingen die onze school raken. Het schoolbestuur en de raad van toezicht zijn de formele gesprekspartners van de MR. De deelraden van de verschillende schoollocaties houden zich bezig met de uitwerking van het centraal vastgestelde beleid op locatieniveau. De locatieleiding is de gesprekspartner van de deelraden.

Pantarijn kent een traditie van kwalitatief goede medezeggenschap; leerlingen, ouders en personeelsleden worden actief betrokken bij de totstandkoming van het beleid op school. Alle leden van de MR en de deelraden worden gekozen door middel van openbare verkiezingen. De verkiezingen worden digitaal en gecertificeerd uitgevoerd. De MR is te bereiken via medezeggenschapsraad@pantarijn.nl.

Heb je een vraag over Pantarijn? Stel hem hier!

Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?