PROFIELSCHETS

BELEIDSMEDEWERKER KWALITEIT 

 

Vanuit het kwaliteitssysteem worden  het onderwijsleerproces en de leerresultaten bewaakt en bevorderd. In de functie van beleidsmedewerker Kwaliteit gaat het onder meer om  het analyseren en evalueren van de resultaten van het systeem van kwaliteitszorg van het onderwijs ter ondersteuning van de Bestuurder, het management en de locaties van Pantarijn. 

De beleidsmedewerker kwaliteit is tevens ambtelijk secretaris van de Raad van Toezicht van Pantarijn en schuift aan bij MR-overleggen.
 

Wij zoeken een collega met de volgende eigenschappen:

Probleemanalyse:

Komt, door gedegen analyse, tot een goed inzicht in problemen door het achterhalen en onderzoeken van relevante gegevens, en door het leggen van verbanden om de oorzaak te vinden. 
 
Gedragsvoorbeelden:
 • Verzamelt systematisch gegevens, gebruikt verschillende perspectieven en structureert de gegevens op een goede manier;
 • Onderscheidt hoofd en bijzaken;
 • Legt verbanden op basis van gegevens, informatie en gebeurtenissen;
 • Trekt gegronde conclusies uit beschikbare informatie.

Resultaatgerichtheid:

Verricht handelingen en besluiten op het daadwerkelijk realiseren van beoogde resultaten/het halen van doelen.
 
Gedragsvoorbeelden:
 • Is voortdurend bezig met kwaliteitsverbetering, efficiency en/of rendementsverhoging;
 • Stelt de juiste prioriteiten, plant activiteiten verstandig in, stelt waar nodig bij, en behaalt deadlines;
 • Communiceert regelmatig de stand van zaken aan betrokkenen;
 • Is vasthoudend en weet doelen te realiseren ondanks tegenslag of kritiek.

Uitdrukkingsvaardigheid:

Heeft het vermogen zowel mondeling als schriftelijk informatie en ideeën op een voor de doelgroep begrijpelijke wijze onder woorden te brengen.
 
Gedragsvoorbeelden:
 • Plaatst de boodschap in een context: situatie, aanleiding, achtergronden, vraagstelling en conclusie;
 • Licht een ingewikkeld probleem in een logische volgorde aan de ander toe;
 • Levert teksten in een duidelijke structuur.

Overtuigingskracht:

Weet anderen te overtuigen van bepaalde standpunten, plannen en ideeën door een juiste dosering van argumenten en een effectieve presentatie.
 
Gedragsvoorbeelden:
 • Heeft een zelfverzekerde houding;
 • Noemt duidelijke voordelen van eigen standpunt en nadelen van andere standpunten;
 • Luistert nauwgezet naar argumenten en weerstanden, en buigt deze om in draagvlak voor plannen en ideeën. 

Vakkundigheid:

Laat kennis en deskundigheid zien met betrekking tot het werk; blijft op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied.
 
Gedragsvoorbeelden:
 • Weet ervaringen van anderen in de eigen werksituatie toe te passen, maakt gebruik van expertise die in de organisatie is ontwikkeld;
 • Houdt vakkennis up-to-date, volgt trends, blijft leren;
 • Toont in denken en handelen zijn expertise.

FUNCTIEBESCHRIJVING

De RSG Pantarijn is een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. De leiding van de school is in handen van de directeur-bestuuder. Het onderwijs wordt verzorgd op verschillenden locaties. Elke locatie staat onder leiding van een locatiedirecteur. De directeur-bestuurder vormt samen met de locatiedirecteuren het managementteam.
De beleidsmedewerker verricht algemeen ondersteunende werkzaamheden binnen de ondersteunende dienst van de RSG Pantarijn ten behoeve van de directeur-bestuurder en in voorkomende gevallen ten behoeve van het managementteam. De beleidsmedewerker legt verantwoording af aan de directeur-bestuurder. De beleidsmedewerker is belast met het verlenen van managementondersteuning in brede zin aan de directeur-bestuurder. De beleidsmedewerker levert daarnaast ook een bijdrage aan de voorbereiding, voortgangsbewaking en evaluatie van onderdelen van het schoolbeleid en van projecten, bereidt, samen met de directeur-bestuurder de MR en RvT-vergaderingen voor.
 

WERKZAAMHEDEN

Draagt bij aan de (door)ontwikkeling en uitvoering van (beleid m.b.t.) kwaliteitszorg door: 

 • het volgen en evalueren van de algemene beleidsontwikkeling met betrekking tot kwaliteitszorg binnen de instellingen; 
 • het analyseren van de algemene beleidsontwikkeling in relatie tot andere beleidsterreinen;
 • het opstellen van beleids- en werkplannen op het gebied van kwaliteitszorg;
 • het in overleg met de directie door ontwikkelen van het systeem van kwaliteitszorg; 
 • het adviseren van de directie over de verdere implementatie van het systeem van kwaliteitszorg; 
 • het evalueren van het systeem van kwaliteitszorg t.b.v. de directie; 

Ondersteunt de directeur-bestuurder bij het uitvoeren van wet- en regelgeving door: 

 • het zelfstandig verrichten van onderzoek naar en het analyseren van ontwikkelingen op het gebied van relevante wet- en regelgeving (o.a. op het terrein van examens), het beoordelen van de consequenties en het vertalen van de bevindingen naar beleidsadviezen; 
 • het ontwerpen van richtlijnen, procedures, reglementen en instrumentarium op de onderscheidende beleidsterreinen (zoals examenreglement en programma van toetsing en afsluiting); 
 • het adviseren over het bijstellen van kwaliteitscriteria en het vast- en bijstellen van kengetallen;
 • het in opdracht van de directeur-bestuurder opstellen van beleidsnota's over specifieke vraagstukken en ondersteuning bij de besluitvorming in deze, inclusief het overleg met het medezeggenschapsorgaan; 
 • het voorbereiden van de beantwoording van vragen van het medezeggenschapsorgaan. 

Ondersteunt de directeur-bestuurder en directie bij de toepassing van het systeem van kwaliteitszorg door: 

 • het initiërend adviseren van de directie hieromtrent; 
 • het implementeren van methoden, technieken en procedures ten behoeve van het systeem van kwaliteitszorg; 
 • het signaleren van knelpunten bij de uitvoering van het systeem van kwaliteitszorg en het doen van voorstellen om het instrumentarium te verbeteren dan wel verder te ontwikkelen;
 • het opstellen van de beschrijving en het onderhoud van de procedures, die van toepassing zijn in het kader van het systeem van kwaliteitszorg; 
 • het zorgdragen voor een goede informatievoorziening over het systeem van kwaliteitszorg binnen de scholengemeenschap; 
 • het uitvoeren van beleids- en werkplannen op het gebied van kwaliteitszorg; 
 • het initiëren en coördineren van de introductie en toepassing van nieuwe technologieën op het gebied van kwaliteitszorg; 
 • het functioneren als projectleider of als lid van de projectgroep bij projecten op het terrein van kwaliteitszorg en aanpalende beleidsterreinen. 

Ondersteunt directeur-bestuurder en directie bij het analyseren en evalueren van de resultaten van het systeem van kwaliteitszorg door: 

 • het bestuderen en analyseren  van de resultaten van het kwaliteitszorgsysteem en het verstrekken van informatie en adviezen hierover aan bestuur en directie; 
 • het onderzoeken of kwaliteitsmaatstaven worden gehaald; 
 • het evalueren van en rapporteren over het systeem van kwaliteitszorg; 
 • het adviseren over het bijstellen van kwaliteitscriteria en het vast- en bijstellen van kengetallen. 

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden

De beleidsmedewerker kwaliteit is verantwoording schuldig aan de directeur-bestuurder voor wat betreft de inhoud en kwaliteit van de beleidsadviezen met betrekking tot de ontwikkeling en uitvoering van het kwaliteitsbeleid. 
 
De beleidsmedewerker kwaliteit werkt binnen beleidslijnen van de scholengemeenschap en  kaders van wetgeving die van belang zijn voor het ontwikkelen van het kwaliteitsbeleid voor de scholengemeenschap. 
 
De beleidsmedewerker kwaliteit neemt beslissingen over de inhoud van de adviezen en de uitvoering van het kwaliteitsbeleid en bij het ontwerpen van richtlijnen, procedures, reglementen en instrumentarium. 
 

Kennis en vaardigheden:

 • kennis van (beleids)ontwikkelingen en wet- en regelgeving op het gebied van voortgezet onderwijs en kwaliteitszorg en van de relaties daarmee met andere beleidsterreinen; 
 • kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het kwaliteitsbeleid van de scholengemeenschap;
 • kennis van en inzicht in de algemene gang van zaken in het onderwijs en in het bijzonder de scholengemeenschap; 
 • adviesvaardigheid op het gebied van kwaliteitszorg en regelgeving; - vaardigheid in het ontwikkelen van systemen voor kwaliteitszorg;
 • kennis van Magister Management Platform (MMP) 
 • vaardigheid in het opstellen van beleids- en werkplannen en procedures. 
Contacten
 
 • met de directeur-bestuurder en directie over de afstemming van het kwaliteitsbeleid en advisering over het systeem van kwaliteitszorg;
 • met het personeel over kwaliteitszorg om adviezen en informatie te verstrekken;
 • met externe instanties over het kwaliteitsbeleid om informatie en adviezen in te winnen en activiteiten af te stemmen. 

Kenmerken van RSG Pantarijn

Regionale Scholengemeenschap Pantarijn is een brede openbare scholengemeenschap met verschillende locaties, die ieder een eigen sfeer, cultuur en karakteristiek hebben. Van praktijkonderwijs tot gymnasium: bij ons op school is er plek voor iedereen en voor ieders talent. We hebben zes schoollocaties. Drie in Wageningen, een in Rhenen, een in Kesteren en in Wageningen is ook een internationale schakelklas (ISK). Daarnaast zijn er locaties in Rhenen en Kesteren met elk een specifiek onderwijsaanbod.
 
De scholengemeenschap biedt praktijkonderwijs, vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg (mavo), havo, vwo en gymnasium. Daarbij kent Pantarijn Wageningen het 10-14 onderwijs ‘PantAgora’. Docenten geven over het algemeen onderwijs op één van de locaties. Pantarijn biedt onderdak aan ruim 2.500 leerlingen en is van regionale betekenis. De school heeft circa 300 medewerkers. 
 
Kenmerkend voor Pantarijn is dat er ruimte is voor pluriformiteit, met op elke locatie een eigen cultuur, waarbij de scholengemeenschap als geheel de gezamenlijke doelstelling vorm geeft.
Binnen RSG Pantarijn staat een actieve opstelling in de ontmoeting van mensen met diverse (levensbeschouwelijke) opvattingen centraal. Het onderwijs is doordrongen van respect en verdraagzaamheid ten opzichte van de verschillende overtuigingen.
 
RSG Pantarijn is meer dan een scholengemeenschap waar leerlingen hun diploma kunnen behalen. Het is een ontmoetingsplaats met veel mogelijkheden voor initiatieven van leerlingen, ouders, docenten en onderwijsondersteunende medewerkers. De verschillen tussen kinderen zijn het uitgangspunt, wat vraagt om een grote inzet van het team en een actieve betrokkenheid van ouders en leerlingen.
 
RSG Pantarijn is een scholengemeenschap waar zowel leerlingen als medewerkers hun talenten kunnen ontdekken en ontplooien: Iedereen is welkom
 
RSG Pantarijn is een goed georganiseerde en warme scholengemeenschap. Voor alle leerjaren en stromen geldt dat de scholengemeenschap uitdagend onderwijs, zorg en begeleiding, een rijk aanbod aan extra vakken en activiteiten buiten de lessen biedt. Er is zowel aandacht voor leerlingen die een extra uitdaging aankunnen als voor hen die extra steun nodig hebben. Leerlingen en docenten gaan op een respectvolle manier met elkaar om. Er is veel aandacht voor persoonlijke begeleiding. De school kent een goede zorgstructuur met mentoren, decanaat, leerlingbegeleiders, interne zorgteams, een zorgadviesteam, zorgcoördinatoren, orthopedagogen, schoolmaatschappelijk werkers en vertrouwenspersonen. De leerlingenzorg is zowel gericht op studiebegeleiding als op de sociaal-emotionele begeleiding. De locaties van RSG Pantarijn hebben zoals gezegd ieder hun eigen kleur met een aantal specifieke, bij hen passende kenmerken.
 
Bestuur, organisatie en medezeggenschap
Elke locatie wordt aangestuurd door een locatiedirecteur; Rhenen en Kesteren zijn in één hand en dat geldt ook voor de locaties VMBO/PRO en de ISK. Verantwoordelijkheden zijn laag in de organisatie belegd, waardoor de eigenheid van de locaties wordt gewaarborgd. Er is een grote mate van vrijheid van handelen en een daarbij passend mandaat voor de directeuren.
 
De organisatie wordt ondersteund door een Ondersteunende Dienst (OSD), bestaande uit ongeveer 20 personen. Naast de bestuurder en beleidsmedewerker werken er medewerkers van de afdelingen HR, financiën, facilitair beheer, ICT, communicatie en het bestuurssecretriaat.  
De directeur-bestuurder is belast met het integraal management van de brede scholengemeenschap, draagt zorg voor en initieert de ontwikkeling van het strategisch beleid, profileert de scholengemeenschap en geeft leiding aan het managementteam. Het managementteam van RSG Pantarijn bestaat uit de directeur-bestuurder, de senior HR adviseur, de manager ICT en Facilitair en de drie locatiedirecteuren. De verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen Raad van Toezicht, bestuur en locatiedirecteuren is statutair vastgelegd.
 
RSG Pantarijn hecht veel waarde aan een goed functionerende MR en aan de verdere (informele) contacten tussen alle geledingen binnen de school. De MR is een belangrijk inspraakorgaan in de school en bestaat uit 16 personen die worden gekozen vanuit personeel, ouders en leerlingen. Op de locaties zijn er deelraden. De informele contacten lopen via de ouderraden per vestiging en de leerlingenraden.