Voor onze regionale scholengemeenschap zoeken wij een 

LID VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

(met profiel onderwijskwaliteit)

 

Over Regionale Scholengemeenschap Pantarijn

RSG Pantarijn is een brede openbare scholengemeenschap met praktijkonderwijs, vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg (mavo), havo, vwo,  gymnasium en ISK. Daarnaast bieden wij Agora-onderwijs. Bij ons op school is er plek voor iedereen en voor ieders talent. De scholengemeenschap heeft zes locaties die ieder een eigen sfeer, cultuur en karakteristiek hebben en biedt onderdak aan ca. 2684 leerlingen en 356 medewerkers (267 fte).
 
RSG Pantarijn is een scholengemeenschap waar zowel leerlingen als medewerkers hun talenten kunnen ontdekken en ontplooien: Iedereen is welkom.
 
Kenmerkend voor Pantarijn is dat er ruimte is voor pluriformiteit, met op elke locatie een eigen cultuur, waarbij de scholengemeenschap als geheel de gezamenlijke doelstelling vorm geeft. Binnen RSG Pantarijn staat een actieve opstelling in de ontmoeting van mensen met diverse (levensbeschouwelijke) opvattingen centraal. Het onderwijs is doordrongen van respect en verdraagzaamheid ten opzichte van de verschillende overtuigingen.
 
RSG Pantarijn is een goed georganiseerde en warme scholengemeenschap. Voor alle leerjaren en stromen geldt dat de scholengemeenschap uitdagend onderwijs, zorg en begeleiding, een rijk aanbod aan extra vakken en activiteiten buiten de lessen biedt. Er is zowel aandacht voor leerlingen die een extra uitdaging aankunnen als voor hen die extra steun nodig hebben. Leerlingen en docenten gaan op een respectvolle manier met elkaar om. Er is veel aandacht voor persoonlijke begeleiding. De school kent een goede zorgstructuur met mentoren, decanaat, leerlingbegeleiders, interne zorgteams, een zorgadviesteam, zorgcoördinatoren, orthopedagogen, schoolmaatschappelijk werkers en vertrouwenspersonen. De leerlingenzorg is zowel gericht op studiebegeleiding als op de sociaal-emotionele begeleiding.
 
De locaties van RSG Pantarijn hebben zoals gezegd ieder hun eigen kleur met een aantal specifieke, bij hen passende kenmerken.
 

DE ORGANISATIE 

Elke locatie wordt aangestuurd door een locatiedirecteur; Rhenen en Kesteren zijn in één hand net als VMBO, Praktijkonderwijs en de Internationale Schakelklas in Wageningen. Verantwoordelijkheden zijn laag in de organisatie belegd, waardoor de eigenheid van de locaties wordt gewaarborgd. Er is een grote mate van vrijheid van handelen en een daarbij passend mandaat voor de locatiedirecteuren. 

De organisatie wordt ondersteund door een compacte ondersteunende dienst, bestaande uit ongeveer 20 personen. De dienst is onderverdeeld in een afdeling financiën, HR, facilitair beheer, ict, bestuurssecretariaat en onderwijskwaliteit.  De directeur-bestuurder is belast met het integraal management van de brede scholengemeenschap, draagt zorg voor en initieert de ontwikkeling van het strategisch beleid, profileert de scholengemeenschap en geeft leiding aan het managementteam.

Het managementteam van RSG Pantarijn bestaat momenteel uit de directeur-bestuurder, drie locatiedirecteuren en de manager van de ondersteunende dienst a.i. De verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen Raad van Toezicht, Bestuur en locatiedirecteuren is statutair vastgelegd.   

RSG Pantarijn hecht veel waarde aan een goed functionerende MR en aan de verdere (informele) contacten tussen alle geledingen binnen de school. De MR is een belangrijk inspraakorgaan in de school en bestaat uit 16 personen die worden gekozen vanuit personeel, ouders en leerlingen. Op de meeste locaties zijn er deelraden. De informele contacten lopen via de ouderraden en leerlingraden per vestiging.  

Missie en visie
Pantarijn meent dat iedere leerling een Uniek Talent is, ergens goed in is. Die belangstelling benutten, “Uit jezelf halen wat erin zit” daar maakt Pantarijn zich sterk voor. In de wereld van vandaag wordt dat steeds belangrijker. Een wereld, die snel verandert. Waarin beroepen van vandaag, morgen al niet meer bestaan. Pantarijn biedt als school een ‘voorbereide omgeving’ aan, waarin optimaal geleerd kan worden. Waar leraren de leerlingen zowel in klasverband, in groepjes, als individueel begeleiden.
 
Pantarijn vindt samenwerking en ontmoeting belangrijk. Leerlingen moeten met plezier naar school gaan en zich veilig en op hun gemak voelen. Daarom geeft Pantarijn op elke locatie ‘ontmoetingsonderwijs’. Leren omgaan met mensen, die je niet altijd voor het uitkiezen hebt. Het gaat hier om het ontwikkelen van sociale vaardigheden, respect voor anderen en acceptatie van anderen en andere gewoonten, levensovertuigingen en religies.
 

Strategie 2020-2024

Het Strategisch Beleidsplan 2020-2024 geeft de koers en ambities van Pantarijn aan, de kernwaarden van Pantarijn voor medewerkers en kent vijf programmalijnen.
Vanaf 2024 heeft Pantarijn een nieuw strategisch beleidsplan. Momenteel wordt bij alle in- en externe stakeholders van Pantarijn input opgehaald voor dit strategisch beleidsplan.
 

Programmalijnen

1. Goed onderwijs.
Elke locatie moet een ’basisarrangement’ hebben en daarboven kunnen uitstijgen;

2. Ontwikkeling van de leerling.
Leerlingen ontwikkelen hun talenten, doordat uitdagend  onderwijs wordt gegeven en waarbij naast kennis, socialisatie en persoonsvorming centraal staan;

3. Professionele ontwikkeling van medewerkers.
Medewerkers zijn eigenaar en verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. Doen aan innovatie en voeren zichtbaar het gesprek met anderen over hun ontwikkeling;

4. Professionele organisatie.
Het op orde hebben van de basis is voorwaardelijk. Er is o.m. een kwaliteitszorgstelsel. De organisatie is gericht op het faciliteren van leerlingen en medewerkers. Is financieel gezond, digitaal eenduidig en ‘agile’ en kan dus reageren op veranderingen in de externe en interne omgeving;

5. Interne en externe samenwerking.
Onderwijs moet locatie overstijgend kunnen zijn. Er wordt locatie overstijgend samengewerkt. Er wordt samengewerkt met PO, MBO, HBO en Universiteit.

Koers en ambities

 • Kwalificatie, ofwel het eigen maken van kennis en vaardigheden;
 • Socialisatie, ofwel het voorbereiden op een leven als lid van een gemeenschap en kennismakenmet tradities/praktijken;
 • Persoonsvorming, ofwel subjectivering, zoals autonomie, verantwoordelijkheid en volwassenheid. Dit betekent een rijk geschakeerd onderwijsaanbod, met meer oog voor de vraagkant.
Kernwaarden voor medewerkers
 • Vertrouwen geven en hebben met als kenmerken: betrokkenheid, duidelijkheid, kwetsbaarheid en openheid;
 • Professionele ruimte, die Pantarijn aan de medewerkers laat (wat moet, mag en kan). Het stimuleren van initiatieven en innovaties;
 • Eigenaarschap, de leidinggevende neemt zijn verantwoordelijkheid en laat dat ook aan anderen. Dat vereist helderheid over waar verantwoordelijkheden liggen;
 • Verantwoorden, wat betekent o.m. zichtbaar en aanspreekbaar zijn. Vertrouwen bevestigen: de bereidheid om te verklaren en keuzes te motiveren.

Onze Raad van Toezicht

Pantarijn volgt de Code Goed Bestuur. De Raad van Toezicht is lid van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijs. (VTOI-NVTK). De Raad van Toezicht heeft een Toezichtvisie, Toezichtkader en Toetsingskader vastgesteld in samenwerking met de bestuurder.
 
In de toezichtvisie zijn een aantal doelen geformuleerd:
Vanuit de maatschappelijke opdracht toezien op uitvoering van de algemene doelstelling van de Stichting. Het doen geven en bevorderen van openbaar voortgezet onderwijs in Wageningen en omstreken. Toezien op de realisatie van de specifieke doelen van de Stichting: Leerlingen op een niveau brengen dat tenminste overeenkomt met hun mogelijkheden en toe te rusten:
1. voor een actieve deelname aan-en participerend burgerschap in onze democratie.
2. voor een succesvol vervolg in onderwijs of beroep.
 
Deze doelen heeft de Raad van Toezicht nader uitgewerkt. In het toezichtkader zijn 
vijf resultaatgebieden geformuleerd:
 
1. Kwaliteit van Onderwijs
2. De mate van realisatie van de lange termijn visie
3. Financiën
4. Functioneren van de organisatie
5. Externe profilering
 

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit:

De heer M.B.A.J. Derksen; voorzitter
De heer R.J.W. de Bruijn; lid, vice-voorzitter en voorzitter Kwaliteitscommissie

Hiernaast hebben we twee aspirant-leden die onlangs ter benoeming zijn voorgedragen aan Gemeente Wageningen. 
 
De RVT werkt met een taakverdeling in de volgende commissies:
Commissie Kwaliteit
Remuneratie Commissie
Audit Commissie
 

ALGEMEEN PROFIEL LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

Academisch werk- en denkniveau
De leden van de Raad van Toezicht beschikken over een academisch werk- en denkniveau, relevante maatschappelijke ervaring, een open oog voor maatschappelijke ontwikkelingen een intrinsieke belangstelling voor de doelgroep, missie, visie, doelstelling en activiteiten van Pantarijn.
 
Bestuurlijk inzicht en ervaring / maatschappelijke betrokkenheid
De leden van de Raad van Toezicht leveren een concrete bijdrage vanuit hun individuele achtergrond en huidige maatschappelijke activiteiten. Zij hebben in de gezamenlijkheid van de raad aantoonbare bestuurlijke ervaring en aantoonbare managementkennis- en ervaring, dan wel gevoel voor bestuurlijke vraagstukken binnen grotere organisaties. Zij hebben affiniteit met en verstand van zaken op één of meer beleidsterreinen gerelateerd aan het onderwijs en de transities binnen de sector en zijn in staat het beleid van de stichting en het functioneren van het bestuur te toetsen op basis van de eisen die gesteld worden aan kwaliteit, doelmatigheid, integriteit en continuïteit.
 
Actuele kennis en permanente ontwikkeling
Leden van de Raad van Toezicht beschikken over relevante actuele kennis en ervaring. Van hen wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen: enerzijds op het gebied van onderwijs in het algemeen en van het voorgezet onderwijs in het bijzonder, anderzijds op het terrein van toezicht.
 
Relevant netwerk
Leden van de Raad van Toezicht hebben zicht op het brede spectrum van externe stakeholders zoals gemeenten, collega organisaties (in de keten), koepelorganisaties, het ministerie en andere voor de bestuurder relevante gesprekspartners.
 
Inzet en beschikbaarheid
Van alle leden wordt verwacht dat zij naast hun aanwezigheid in de vergaderingen van de Raad van Toezicht, Remuneratiecommissie, Auditcommissie en Kwaliteitscommissie, volgens planning participeren in de andere (in)formele bijeenkomsten en gelegenheden (MR, themabijeenkomsten etc.). Flexibiliteit in de agenda wordt van hen verwacht.
 
Persoonlijkheid: open / onafhankelijk / authentiek integer
Leden van de Raad van Toezicht hebben zowel het vermogen als de attitude om het bestuur gevraagd en ongevraagd met raad bij te staan, om als klankbord te functioneren en om kritisch naar zichzelf en elkaar te zijn. Ook zijn zij in staat op meerdere niveaus effectief te communiceren, met plezier samen te werken en anderen te motiveren en inspireren vanuit hun persoonlijkheid. Zij zijn reflectief, onbevangen en oprecht geïnteresseerd. Leden van de Raad van Toezicht handelen vanuit een onafhankelijke opstelling en in een juist evenwicht van betrokkenheid bij de organisatie en bestuurlijke distantie.
 
De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat in de toekomst uit zes leden. De leden van de Raad van Toezicht dienen complementair te zijn in achtergrond, ervaring én persoonlijkheid. Vanuit de teamgedachte en de gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt van de leden verwacht dat zij in staat zijn hun specifieke deskundigheid ten dienste te stellen van de hele raad. Bovendien dient er een evenwichtige verdeling te zijn van gewenste kwaliteiten op het terrein van leiderschap, verbindende en vernieuwende vaardigheden. Daarbij wordt gestreefd naar diversiteit en inclusiviteit in de teamsamenstelling.

Wie zoeken wij 

Voor deze vacature zoeken wij een lid met aantoonbare expertise in relatie tot onderwijs. Daarnaast heeft deze ervaring en inzicht in de complexiteit van de hedendaagse dynamiek van bestuur en toezicht. Vanwege de samenstelling van de raad nodigt de Raad van Toezicht kandidaten uit die bijdragen aan de diversiteit en inclusiviteit van de raad. 
 
Specifiek profiel Onderwijs 
 • Namens personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad
 • Academisch werk en denkniveau
 • Ervaring met onderwijs, bij voorkeur in het voortgezet onderwijs
 • Ervaring als toezichthouder is een pré
 • Kijkt op een andere manier naar dingen dan de “traditionele toezichthouder”; kan nieuwe inzichten in toezicht uit- en bijdragen
 • Bij voorkeur woonachtig in de regio Pantarijn Wageningen, Kesteren en Rhenen
Onverenigbaarheid
Formeel wordt de voorkeurs kandidaat voor het profiel Onderwijs voorgedragen door de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad. Het functioneren van de leden van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat een lid in de uitoefening van zijn of haar functie op geen enkele wijze enig persoonlijk belang heeft, direct of indirect, bij de wijze waarop de organisatie functioneert of opereert.
 
Honorarium
De Raad van Toezicht volgt de richtlijnen van de VTOI-NVTK ten aanzien van de honorering van de leden van de Raad van Toezicht. Voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht geldt een passende honorering.
 

Interesse gewekt? 

Stuur dan uiterlijk 14 juni uw motivatiebrief en curriculum vitae naar bestuurssecretariaat@pantarijn.nl.


MEER INFORMATIE NODIG?

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer M.B.A.J. Derksen, tel 06 - 55 697 697.