Structuur en veiligheid

Natuurlijk hebben we regels en maken we afspraken met elkaar. Want regels en afspraken geven structuur en veiligheid. En ook die zijn belangrijk om prettig met elkaar om te gaan en om zo goed mogelijk te kunnen leren.

Contact met ouders

Met je ouders hebben we regelmatig contact. Zij weten hoe je thuis bent, wij zien jou op school. We vullen elkaar aan als het gaat om jouw ontwikkeling. Er zijn ouder- en spreekavonden, maar we doen ook huisbezoeken en we hebben telefonisch contact.

Jouw eigen MENTOR

Jij hebt je eigen mentor: jouw aanspreekpunt en vertrouwenspersoon. Je hebt regelmatig een persoonlijk gesprek met hem of haar. Als je met iets zit waar je mentor jou niet bij kan helpen, dan is er een intern en een extern zorg- en adviesteam.

INTERN EN EXTERN ZORGTEAM

Voor extra ondersteuning is er het intern zorg- en adviesteam. Dit team kan bijvoorbeeld een orthopedagoog, een begeleider passend onderwijs of de schoolagent raadplegen.
Als we op school niet voldoende hulp en ondersteuning kunnen bieden, bespreekt het extern zorg- en adviesteam wat je nodig hebt. In dit team zitten een schoolarts, iemand van de gemeente Wageningen, de leerplichtambtenaar, de orthopedagoog en de schoolmaatschappelijk werker.

Zorgcoördinator en orthopedagoog

Mevrouw Ingena Meines is de zorgcoördinator van Pantarijn PrO. Zij onderhoudt de interne en externe contacten met het zorgnetwerk. Ze coördineert ook de intake van nieuwe leerlingen. 
Mevrouw Marieke Muurling is onze orthopedagoog. Zij geeft adviezen aan ouders, mentoren en leraren over leer- en gedragsmoeilijkheden, begeleidt leerlingen en voert ook onderzoeken en testen uit.

Heb je een vraag over Pantarijn PrO? Stel hem hier!

Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?