een mentor voor iedere leerling

De mentor is het eerste aanspreekpunt en de spil van de begeleiding. Elke klas heeft doorgaans één mentor die tevens ook één van de vakdocenten is van deze klas. De mentoren begeleiden de leerlingen in hun leerproces. Tijdens de mentoruren gaan zij aan de slag met veel verschillende vaardigheden op het gebied van sociaal functioneren, mediawijsheid, leren leren en leren kiezen.
In de bovenbouw verschuift de rol van de mentor van klassikale begeleiding naar individuele begeleiding, waarbij nog meer aandacht is voor de specifieke behoeften van de leerlingen.

De mentor onderhoudt contact met de ouders bij bijzonderheden. Ouders kunnen ook zelf contact opnemen met de mentor via e-mail of de schoolreceptie.
Gedurende het jaar vinden er meerdere voortgangsgesprekken plaats tussen de mentor en de leerling. Minstens één keer per jaar wordt er een driehoeksgesprek georganiseerd tussen ouders, leerling en mentor, waarbij de leerling zelf een voorbereidende rol heeft. Tijdens deze gesprekken worden de voortgang, het zelfadvies en/of de keuzes van de leerlingen besproken. 

ALS EEN LEERLING MEER ZORG VERDIENT 

De mentoren en vakdocenten werken samen aan een veilig pedagogisch klimaat en sturen bij waar nodig is. Wanneer de basisondersteuning niet voldoende is, wordt gezocht naar extra ondersteuning/begeleiding die passend is bij de onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte. Pantarijn heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In dit document beschrijven wij welke ondersteuning wij kunnen bieden aan leerlingen die dit nodig hebben (eventueel in samenwerking met het samenwerkingsverband).

lees meer over onze zorg

INTERN ZORGTEAM (IZT)

Als een leerling meer ondersteuning of zorg nodig heeft dan er in de basisondersteuning wordt aangeboden, wordt de leerling aangemeld bij het Intern ZorgTeam (IZT). Het IZT bestaat uit de zorgcoördinator, schoolorthopedagoog, intern begeleiders, absentiecoördinator (maandelijks) en pedagogisch medewerker (op afroep).

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator is Renske Temmink. Zij coördineert alle contacten naar, van en met externe hulpverleningsinstanties en stemt de ondersteuning en leerlingenzorg binnen de locatie af met teamleiders, mentoren, vakdocenten en hulpverleners. Zij is ook vertegenwoordiger van de school binnen het samenwerkingsverband. De zorgcoördinator kan ingeschakeld worden bij de aanvraag van extra ondersteuning. Voor vragen kunnen leerlingen en ouders rechtstreeks contact met haar opnemen (rtemmink@pantarijn.nl).

Orthopedagoog

Pantarijn MHV heeft een eigen orthopedagoog, Emmy Bucher, die een aantal dagdelen op de locatie aanwezig is om gesprekken te voeren met ouders en/of leerlingen over leerof gedragsmoeilijkheden. Ook ondersteunt zij mentoren en docenten in de begeleiding van leerlingen. Daarnaast zorgt zij voor expertisevergroting binnen het team. Aanmelding verloopt altijd via de zorgcoördinator (rtemmink@pantarijn.nl)

Intern begeleider

Op de locatie MHV werken meerdere intern begeleiders. Zij hebben als taak het begeleiden van leerlingen en het afstemmen met ouders en mentoren. Daarnaast ondersteunen zij mentoren bij begeleidingsvragen. De ondersteuning van leerlingen wordt door de mentor aangevraagd middels een aanvraagformulier. Ook wordt het een OPP (OntwikkelingsPerspectiefPlan) opgesteld door de mentor en intern begeleider. Hierin staan het uitstroomprofiel van de leerling, de bevorderende en belemmerende factoren en de doelen van begeleiding en de wijze waarop hieraan gewerkt gaat worden.

Pedagogisch medewerker

Pantarijn heeft een pedagogisch medewerker die voornamelijk de begeleiding van ‘De Huiskamer’ voor haar rekening neemt. In ‘De Huiskamer’ kunnen leerlingen tijdelijk verblijven om bijvoorbeeld tot rust te komen of omdat zij anderszins behoefte hebben aan een prikkelarme ruimte. Toegang tot de huiskamer wordt aangevraagd door mentor en leerling en wordt beoordeeld door het IZT.

Leerlingencoach

Een leerlingcoach is een docent met coachtaken. Deze coach kan voor een korte periode van zes weken extra ondersteuning bieden aan een leerling. Deze coach kan voor verschillende manieren van ondersteuning kan op verschillende manieren worden ingezet, bijvoorbeeld op het gebied van leren-leren, werken aan het begrijpen van gevoelens, het (her-)overwegen van beslissingen of het bijstellen van gedrag en houding. Belangrijkste doel van dit tijdelijke traject is dat de leerling zelf de verantwoordelijkheid van denken en doen weer oppakt. Aan de toewijzing van een leerlingcoach ligt een hulpvraag ten grondslag die is opgesteld door de leerling, mentor en/ of ouders en gebeurt altijd in overleg met ons zorgteam. In overleg met leerling, ouders en begeleidingsteam (zorgteam, mentor, decanen, schoolleiding en eventueel jeugdarts) wordt zo nodig verwezen naar een vorm van gerichte en langdurigere begeleiding.

ZORG- EN ADVIES-TEAM (ZAT)

Naast het IZT is er ook een Zorg- en advies team (ZAT). In het ZAT nemen (externe) professionals deel die betrokken kunnen zijn bij de leerlingen. Op Pantarijn wordt het ZAT gevormd door de zorgcoördinator, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker, leerplichtambtenaar, jeugdarts en jeugdconsulent. Indien nodig kunnen de wijkagent en de schoolcontactpersoon van het samenwerkingsverband aansluiten.

In de vergaderingen van dit team wordt gesproken over leerlingen die met grote of meervoudige problemen te maken hebben en waarbij er behoefte is aan overleg met andere deskundigen om een juiste weg naar een oplossing te vinden. Als er meerwaarde gezien wordt in het bespreken van een leerling in een ZAT-bijeenkomst wordt dit vooraf door de mentor met ouders overlegd.

VERTROUWENSPERSONEN

Bij ons op school zijn er voor de leerlingen twee vertrouwenspersonen: Stephan Platteel en Anne Lozeman. Je kunt bij hen terecht als je last hebt van hoe mensen met je omgaan. Denk hierbij aan discriminatie, seksuele intimidatie, agressie of pesten, maar ook als je met iets anders rondloopt waarover je je zorgen maakt. Een gesprekje kan altijd!

Stephan is makkelijk te vinden in het studiehuis en Anne zit vaak in lokaal 203 en in pauzes in de personeelskamer. Je kunt ons ook altijd een berichtje sturen via Magister, of mailen: splatteel@pantarijn.nl en alozeman@pantarijn.nl

 

ANTI-PESTCOORDINATOR

Een anti-pestcoördinator op een middelbare school heeft als belangrijkste taak het coördineren van de aanpak van pesten en het waarborgen van een veilig en respectvol schoolklimaat. De anti-pestcoördinator speelt een cruciale rol in het voorkomen en aanpakken van pestgedrag en het ondersteunen van zowel slachtoffers als daders. De anti-pestcoördinator van Pantarijn MHV is Robin Riemens (rriemens@pantarijn.nl).

Heb je een vraag over Pantarijn MHV? Stel hem hier!

Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?